توسعه اقتصادی اسلامی در اندیشه امام خمینی

به انضمام بررسی نهادینه سازی  اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی

ضمن تسلیت رحلت جانگداز امام خمینی (ره) قصد داشتم نگاهی به وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی داشته باشم و نظرات کارشناسان را درباره ی نهادیه سازی اقتصاد اسلامی در ایران بررسی کنم .

یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه آن را به طور جدی در کتاب سنت رد می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند . گرچه بعض کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طور وانمود کرده اند ( و باز هم دست برنداشته اند .) که اسلام طرفدار بی حد و مرز سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم خویش از اسلام برداشت نموده اند ُ چهره ی نورانی اسلام را ژوشانیده و راه را برای مغرشان و دشمنان اسلام بازنموده که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل رژیم امریکا و انگلستان و دیگر چژاولگران غرب به حساب آورند و با اتکال به قول این نادانان و یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاسته اند . و نه رژیمی مانند کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشند با اختلاف زیادی که دوره های قدیم تاکنون حتی اشتراک در زن و همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و اقتصاد کوبنده در برداشته ، بلکه اسلام یک رژیم متعادل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است به تحقق می یابد . در اینجا نیز یک دسته با کج فهمیها و بی اطلاعی از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته اند و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق با مکتب های انحرافی مارکس و امثال او معرفی نموده اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سر خود ، و به فهم قاصر خود ،  بپا خاسته و مذهب اشتراکی را تعقیب می کنند و از کفر و دیکتاتوری و اختناق کوبنده که ارزش های انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانات عمل می کنند حمایت می کنند .

اقتصاد اسلامی در دورانی که از انقلاب اسلامی می گذرد در کشور ما تحقق نیافته است . در دوران ابتدایی انقلاب که هنوز آنچنان برنامه ای برسیستم حاکم نبود که جنگ شکال گرفت . در دوران جنگ نیز توجه اصلی زمامداران به تامین اقتصادی جنگ و مبارزه با تحریم اقتصادی و مسائل مربوط به آن بود که ترکش های آن تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ادامه یافت . اما با آرامش اوضاع و رسیدن ایران به ثبات نسبی در دوران آقای خاتمی استراتزی اصلی آقای خاتمی بر توسعه سیاسی بود و  سیاست اقتصادی نیز بیشتر به سمت اقتصاد سرمایه داری سوق داده شد . به این ترتیب تا امروز نتوانسته ایم اقتصاد اسلامی را به معنی واقعی آن ببینیم . اینکه چه کسی و کی می خواهد این کار را انجام دهد همچنان برای من سوال بر انگیز است و البته نیاز شدید به  تئوریسین های اقتصادی کاملا احساس می شود .

منبع :

وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی

مصاحبه با  احمد رضا شاه علی  استاد انقلاب اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری


 

/ 0 نظر / 15 بازدید