روش تحلیلی سیستم

- با بکاربردن این روش ، ماسیستم را از پیرامونش جدا می کنیم ُ و فقط به بررسی اجزا و عوامل آن می پردازیم

-در این روش ماهیت روابط متقابل اجزا و عوامل را بررسی می کنیم .

- در این روش هدف اساسی روشن ساختن جزییات است .

-در این روش در آن واحد فقط یک متغیر را تغییر می دهیم .

-در این روش سیستم را مجزا و مستقل از زمان بررسی می کنیم و بنابراین فرض بر این است که پدیدار ها به حال اول باز خواهند گشت .

- با بکار بردن این روش درستی داده ها با استفاده از روش تجربی و در چارچوب یک نظریه روشن می گردد .

- در این روش مدل ها جزییات را دربرمی گیرند ، اما به دشواری می توان این مدل هل را عملا به کار بست (مانند مدل های اکونومتری).

-کارایی این روش ، هنگامی که روابط متقابل اجزا و عوامل ساده و خطی هستند ، بسیار است .

- نتیجه به کار بستن این روش ، بهتر شناختن و بهتر آموختن رشته های تخصصی و مجزای از یکدیگر است .

- نتیجه به کار بستن این روش برنامه ریزی جز به جز فعالیت هاست .

/ 0 نظر / 7 بازدید