رهنمود های مرد سونی

ژاپن در برابر جهان

در جهان تند سیر و همبسته کنونی باید در پی راه هایی باشیم که یکدیگر را بهتر بشناسیم ، ناگزیریم که با هم گفتگو کنیم و به تبادل نظر بپردازیم و بکوشیم تا حال و وضع و حرف دل یکدیگر را را بفهمیم . در بحثو چون و چرا کردن مانعی نیست ، اما باید که با یکدیگر در پایه مساوی رفتار کنیم و مجادله را با هدف شناخت یکدیگر و در تلاش برای گشودن مسائلمان در کارآوریم . می دانم که شماری از غربیان و به دشواری می توانند باور و قبول کنند که کشور های شرقی به چنین اعتلایی رسیده اند . ژاپن تاکنون تنها کشور از این دست است اما این کار را مجازی و طوطی وار نکرده اند و این بنیاد فردا از هم نخواهد پاشید .ژاپن برای همیشه در جامعه جهانی استوار است و به سهم خود ، کاری ارزنده برای رفاه مردم جهان انجام می دهد

 

منبع :

رجب زاده ، هاشم ، آکیوموریتا ،1381 ، ترقی ژاپن تلاش آگاهانه یا معجزه ، موسسه انتشارات سروش ، چاپ دوم

/ 0 نظر / 7 بازدید