سنت و مدرنیته و مجریان انتقال

بد ندیدم که در ابتدای سال نو ضمن تبریک سال نو سالتی را که بر عهده نخبگان و بخصوص متخصصین رشته های مدیریت ُ مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط می باشد را یادآوری نمایم . رسالتی را که در صورت الویت قرار دادن آن به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در بلند مدت می انجامد .

شاید بارها درباره ی رابطه سنت و مدرنیته و موقعیت کشور های در حال توسعه و گذر از سنت به مدرنیته بار ها بحث شده باشد . اما تاکنون عده کمی درباره مجریان اصلی هدایت جامعه برای گذر از سنت به مدرنیته بحث کده اند . به نظر من با توجه به ماهیت فرهنگ صنعتی که در عمق آن مدرنیزاسیون نهفته است متخصصین بین رشته ای و بخصوص مدیران صنعتی و مهندسین صنایع مهمترین نقش را در این بین دارند و در واقع هدایت جامعه برای گذر از سنت به مدرنیته ضمن اینکه عموماْ بر عهده نخبگان می باشد به طور اخص بر عهده این متخصصین می باشد . مدیران صنعتی و مهندسین صنایع از طریق درک وضعیت درونی و برونی کشور ، قادر خواهند بود مهارت های فنی و علمی را که دارای دشواری های مخصوص خویش می باشد به بخش های اجرایی سازمان معرفی نموده و در جهت ارتقای علمی و فنی سازمان ها برآیند .

مهندسین صنایع و مدیران صنعتی در واقع از نظر فرهنگی حاملین پیام های عقلانیت و عدالتند ُ آنها که به مقتضای رشته ی خود به دنبال سازماندهی انسان ها به صورت متعامل در درون سازمان می باشند در واقع به دنبال وحدت علوم انسانی حوزوی که بر ضرورت های انسانیت تاکید دارند و علوم دانشگاهی که بر تکیه بر وسیله جویی تاکید می کند راهی برای ژیوند عقل و عشق ایجاد کرده اند . حلقه ای که متاسفانه در جامعه ما به عنوان افکار متضاد یا دیوانه و چیز های شبیه به این مورد خطاب قرار می گیرد .

/ 0 نظر / 7 بازدید