تجربیات رزنانس

در زندگی نامه دکتر اکبر اعتماد آمده است که وقتی که در شرکت براون باوری کار می کرد از او خواسته شد که علت انفجار ترانسفورمانور های ساخته شده توسط شرکت را بررسی کند . می دانیم که ترانسفورماتور ها به دونوع کاهنده و افزاینده هستند یعنی نیروی برق با ورود به ترانسفورماتور افزایش یا کاهش می یابد و با افزایش ولتاژ آنها سرعت تبدیل و انتقال انرژی در آنها افزایش می یابد . او با آزمایش بر روی ترانسفورماتوری به این نتیجه رسید که با افزایش راندمان ترانسفورماتور از طریق افزایش ولتاژ آن هماهنگی یا رزنانس بین رعد و برق و ترانسفورماتور ایجاد می شد که این موجب ارتعاش بیش از حد ترانسفورماتور گشته و جهش خطی رعد و برق تبدیل به حرکت سینوسی شده و حرکت سینوسی تقویت شده و آن قدر ارتعاش می کرد که موجب انفجار ترانسفورماتور می گردید .

تجربه ی دیگری که او می گوید مربوط است به چرخ دندان پزشکی ، مشکل اینجا بود که با انجام عملیات دندان پزشکی بر روی یک دندان ، دندانی در طرف دیگر دهان خرد می شد که دکتر اعتماد فهمید که با افزایش بیش از حد سرعت چرخ دندان پزشکی و ارتعاش در یک دندان رزنانس یا هماهنگی بیش از حد در دندان دیگر موجب خرد شدن دندان دوم می شود .

موضوع رزنانس درباره حرکت منارجنبان اصفهان هم حاکم است که با تنظیم مناسب سرعت تکان دادن یک مناره ، هماهنگی یا رزنانس در مناره دیگر ایجاد شده و به به حرکت درمی آید . 


/ 0 نظر / 53 بازدید