کسب و کار آزاد

 

 

هر کسی می تواند درکسب و کار آزاد موفق باشد ولی باید دید که آیا کسب و کار آزاد مناسب حالهمه می باشد یا خیر. کسب و کار آزاد به مهارت کاری, تحصیلات, شناختن بازارکار در رشته خود و شناختن مشتریان و کانال های فروش, شوق وذوق کاری وپشتکار زیاد نیازمند است. قوانین و مقررات محلی کسب و کار آزاد و ریسکهایی که به کسب و کار آزاد مربوط می شود را باید به خوبی شناخت. سرمایهکافی و برنامه ریزی دقیق نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. مسئله بسیار مهماین است که ایده ای که پایه کسب و کار جدید را تشکیل می دهد, یعنی نوع کسبو کار مناسب باشد تا رونق بگیرید.

یکی از بهترینامتیازات کسب و کار  و شغل آزاد استقلال آن است. کسی که دارای شغل آزاداست هم قدرت تصمیم گیری در دست خودش می باشد و هم مسئولیت. آمادگی هر چهبیشتر و شروع به کسب و کار آزاد با اطلاعات و مهارت های هر چه بیشتر ازاهمیت به سزائی برخوردار است, چرا که شروع به کسب و کار آزاد بدون داشتنمهارت و دانائی کافی و بدون دانستن زبان به مقدار کافی دارای ریسک بزرگیاست و  احتمال عدم موفقیتش بالا است. همچنین به خاطر داشته باشید که امضاءشخص را مقید به قرارداد می کند و بدین جهت قبل از امضاء هر قراردادی نخستتمام سند های مربوطه را به دقت مطالعه کنید. به یاد داشته باشید که از آنلحظه که برگه اقدام به کسب و کار آزاد را به دفتر ثبت امور تجاری و دفترمالیات تحویل می دهید شخصی با کسب و کار آزاد محسوب می گردید. پس از آندیگر نمی توانید بیکار متقاضی کار باشید!

 

/ 0 نظر / 73 بازدید