شادترین و شکوفاترین انسان

کسی می گفت شادترین انسان تاثیرگذارترین انسان است . ازسوی دیگر شادترین انسان همان شکوفاترین انسان است . پس شکوفاترین انسان تاثیرگذارترین انسان است . به گفته اهل فن تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ محمد (ص) است . پس می توان گفت برای اینکه شادترین و شکوفاترین انسان باشیم باید اهداف خود را همسو با محمد (ص) قرار دهیم.


/ 0 نظر / 47 بازدید