اهمیت دیدگاه سیاسی در سازمان

کسانی که به رفتار سیاسی توجه نکنند ، این دیدگاه را که سازمان یک سیستم سیاسی است ، نادیده می انگارند . اگر امکان داشت که هر سازمان یا گروه رسمی درون سازمان را گروهی هماهنگ ، سازگار ، یاری دهنده قابل اعتماد ، دارای روحیه تعاون و همکاری به حساب آوریم با دنیایی بسیار زیبا سر و کار ÷یدا می کردیم . کسی که از زاویه غیر سیاسی به سازمان نگاه کند چنین می پندارد ( باور دارد ) که تمام اعضای سازمان همواره در راه تآمین منافع سازمان در تلاش هستند . برعکس ، کسی که از دیدگاه سیاسی به سازمان نگاه کند ، می تواند بسیاری از رفتار های غیر منطقی را بیان نماید . برای مثال ، روشن کند که چرا کارکنان اطلاعات را به دیگران نمی دهند ، چرا در سازمان ها امپراتوری ها تشکیل می شود ، چرا سازمان ها ، پیروزی های خود را به گوش همگان می رسانند ولی ناکامی ها را پنهان نگاه می دارند و چرا در اعداد و ارقام ( مربوط به عملکرد ) دست کاری می کنند تا وجهه بهتری را از خود به نمایش بگذارند ، و سرانجام اینکه دست اندرکاران سازمان دست به کارهایی می زنند که با خواست های سازمان منافات دارد ، ولی می خواهند بدان وسیله اثربخشی و کارایی آن را بهبود بخشند .

منبع :

مبانی رفتار سازمانی ، استیفن پی رابینز ، ترجمه سید محمد اعرابیان و ... ، چاپنهم ، ١٣٨۴ ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی

 

/ 0 نظر / 64 بازدید