احاطه بازار بر فعالیت های اقتصادی در جامعه پس از سرمایه داری

پیتر دراکر دانشمند شهیر مدیریت در دو دهه گذشته در کتاب ارزشمندش به نام جامعه پس از سرمایه داری بر احاطه بازار بر فعالیت های اقتصادی تاکید می کند و چنین می نویسد : (( بازار علیرغم تمامی کاستی هایش ، هنوز در مقایسه با تمامی راه ها برتری بی چون و چرایی برای سر و سامان دادن به فعالیت های اقتصادی برخوردار است ، و درستی این مدعا در طول چهل سال گذشته ، بخوبی به اثبات رسیده است . امری که باعث برتری بازار است ، دقیقاً این است که بازار ، فعالیت های اقتصادی را برمبنای اطلاعات سر و سامان می دهد . ))

منبع : جامعه پس از سرمایه داری ، پیتر دراکر ، ترجمه محمود طلوع ، چاپ دوم ، تهران ، 1375

/ 0 نظر / 20 بازدید