استغنای کلی علم از دین

برخی از علوم مانند علم به برخی از حرف و صنایع و نظایر آنها که انسان ها برای آسایش و تعیش و بهزیستی بدانها دست می یابند ، شاید بتوان گفت که دخلی به دین ندارند ، مگر اینکه درباره آلات و اجزای آنها از حیث طهارت و نجاست ، و حلیت و حرمت ، ویا از حیث اهداف و غایات صنعت آنها به دین ارتباط پیدا کنند . کیف کان قرآن پایه و قاعده مدینه فاضله انسانی است و نگاه دار حد آدمی و موجب جاویدانی اوست ، لذا هیچ یک از ارباب حرف و صنایع – و دیگر احاد بشر مطلقاً در هر کار و شغل و حرفه و صنعتی – از آن مستغنی نیست .
منبع : گفت و گو با علامه حسن زاده آملی ، محمد بدیعی ،انتشارات تشیع ، چاپ پنجم ، ۱۳۸۶

/ 0 نظر / 40 بازدید