خوشبختانه در سیستم فقه شیعه با توجه به حدیث نبوی ((اختلاف امتی رحمه )) اختلاف و حتی تضارب نظر فقها موجب غنی شدن فقه می گردد و هیچ یک از اجتهادات مختلف یا متضاد نمی تواند منحصراْ نظر خود را به عنوان نظر انحصاری تعرفه کند ولی همه این نظر ها و فتاوای مختلف در قلمرو عقاید و اصول فقه شیعه است .

با توجه به مطلب فوق رای بر محور تضارب اندیشه که منجر به غنی شدن فقه خواهد شد به عنوان یک نظر فلسفی در صندوق های رای انداخته خواهد شد انشا الله .

منبع :

با اقتباس از مقالات حقوقی و اجتماعی دکتر نور علی تابنده