روز دانشجو مبارک باد

دانشجو یعنی حرکت انسان مصلح متفکر به سمت اعتدال در مسیر انتظار