صورت بهای تمام شده

یک نمونه صورت بهای تمام شده که از صورت های مالی مهم در حسابداری صنعتی است . نمونه های دیگری از این صورت مالی نیز به زودی در وبلاگ قرار می گیرد .
 
 
                                          صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده (گزارش هزینه تولید )
450000     موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره 
      مواد مستقیم 
    1100000 موجودی مواد در ابتدای دوره 
    2600000 خرید مواد طی دوره 
    3700000 بهای تمام شده آماده مصرف 
    1400000 کسر می شود موجودی پایان دوره 
  2300000   بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده 
  1650000   دستمزد مستقیم 
      هزینه های سربار ساخت 
      دستمزد سربار ساخت 
    480000 دستمزد غیر مستقیم 
    360000 استهلاک ماشین آلات 
      استهلاک ساختمان 
      سوخت و روشنایی
    800000 تعمیرات 
      بیمه
      عوارض 
    1640000 مواد غیر مستقیم 
  3950000   جمع هزینه های سربار ساخت 
7900000     بهای تمام شده کالای در جریان ساخت طی دوره
8350000     بهای تمام شده کالای در جریان ساخت
950000     کسر می شود موجودی در جریان ساخت پایان دوره 
7400000     بهای تمام شده کالای ساخته شده