چرا فقط قدیمی ها بگویند شیخ ما گفت . من هم از این عبارت زیبا استفاده می کنم ومی گویم شیخ ما را گفتند می خواهیم کار زمامداری کنیم . گفت : تقوی سلمانی می خواهد . آن طور که علی (ع) شیخ سلمان در نهج البلاغه گوید  متقی نفسش در زحمت ولی مردم در آسایشند . آیا چنین هستی ؟