به انضمام بررسی نهادینه سازی  اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی

ضمن تسلیت رحلت جانگداز امام خمینی (ره) قصد داشتم نگاهی به وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی داشته باشم و نظرات کارشناسان را درباره ی نهادیه سازی اقتصاد اسلامی در ایران بررسی کنم .

یکی از اموری که لازم به توصیه و تذکر است که اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده ی توده های تحت ستم و مظلوم موافق است بلکه آن را به طور جدی در کتاب سنت رد می کند و مخالف عدالت اجتماعی می داند . گرچه بعض کج فهمان بی اطلاع از رژیم حکومت اسلامی و از مسائل سیاسی حاکم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طور وانمود کرده اند ( و باز هم دست برنداشته اند .) که اسلام طرفدار بی حد و مرز سرمایه داری و مالکیت است و با این شیوه که با فهم خویش از اسلام برداشت نموده اند ُ چهره ی نورانی اسلام را ژوشانیده و راه را برای مغرشان و دشمنان اسلام بازنموده که به اسلام بتازند و آن را رژیمی چون رژیم سرمایه داری غرب مثل رژیم امریکا و انگلستان و دیگر چژاولگران غرب به حساب آورند و با اتکال به قول این نادانان و یا غرضمندانه و یا ابلهانه بدون مراجعه به اسلام شناسان واقعی با اسلام به معارضه برخاسته اند . و نه رژیمی مانند کمونیسم و مارکسیسم و لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قائل به اشتراک می باشند با اختلاف زیادی که دوره های قدیم تاکنون حتی اشتراک در زن و همجنس بازی بوده و یک دیکتاتوری و اقتصاد کوبنده در برداشته ، بلکه اسلام یک رژیم متعادل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود چرخ های اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است به تحقق می یابد . در اینجا نیز یک دسته با کج فهمیها و بی اطلاعی از اسلام و اقتصاد سالم آن در طرف مقابل دسته اول قرار گرفته اند و گاهی با تمسک به بعضی آیات یا جملات نهج البلاغه اسلام را موافق با مکتب های انحرافی مارکس و امثال او معرفی نموده اند و توجه به سایر آیات و فقرات نهج البلاغه ننموده و سر خود ، و به فهم قاصر خود ،  بپا خاسته و مذهب اشتراکی را تعقیب می کنند و از کفر و دیکتاتوری و اختناق کوبنده که ارزش های انسانی را نادیده گرفته و یک حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانات عمل می کنند حمایت می کنند .

اقتصاد اسلامی در دورانی که از انقلاب اسلامی می گذرد در کشور ما تحقق نیافته است . در دوران ابتدایی انقلاب که هنوز آنچنان برنامه ای برسیستم حاکم نبود که جنگ شکال گرفت . در دوران جنگ نیز توجه اصلی زمامداران به تامین اقتصادی جنگ و مبارزه با تحریم اقتصادی و مسائل مربوط به آن بود که ترکش های آن تا پایان دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ادامه یافت . اما با آرامش اوضاع و رسیدن ایران به ثبات نسبی در دوران آقای خاتمی استراتزی اصلی آقای خاتمی بر توسعه سیاسی بود و  سیاست اقتصادی نیز بیشتر به سمت اقتصاد سرمایه داری سوق داده شد . به این ترتیب تا امروز نتوانسته ایم اقتصاد اسلامی را به معنی واقعی آن ببینیم . اینکه چه کسی و کی می خواهد این کار را انجام دهد همچنان برای من سوال بر انگیز است و البته نیاز شدید به  تئوریسین های اقتصادی کاملا احساس می شود .

منبع :

وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی

مصاحبه با  احمد رضا شاه علی  استاد انقلاب اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری