1- فهرست کار درست کنید

2- نقشه زمانی بسازید

3-کار های خود را سازمان دهید .

4- با دقت ولی از روی انتخاب اسناد را بایگانی کنید .

5-انعطاف پذیر باشید

6- از بهترین زمان روز خود بهره ببرید

7-بدترین کار را اول انجام دهید.

8-با ورزش پشت میزتان با خستگی مبارزه کنید .