یکی از نویسندگان مشهوری که چندین کتاب در زمینه ی عرفان به چاپ رسانیده است . آقای پائولو کوئلو می باشد . از آنجا که به کتب عرفانی علاقمند هستم بد ندیدم که گاه مطالبی از کتاب های او را در این وبلگ منعکس کنم .

دلاور اشراق همواره در پی خودسازی است . هر ضربه ی شمشیرش قرن ها خرد و تعمق از پی دارد .هر ضربه باید برآیند نیرو و ظرافت تمامی دلاوران گذشته باشد . دلاورانی که حتی امروز هم پشتوانه ی مبارزه هستند . هر حرکت نبرد ارج نهادن به حرکاتی است که از گذشتگان به یادگار مانده است . دلاور زیبایی ضربه های خود را انکشاف می دهد.

دکتر محمود سلطانیه ، پائولوکوئلو ، رساله دلاور اشراق ، چاپ سوم ، ۱۳۸۴