غلام همت آن رند عافیت سوزم

که در گداصفتی کیمیاگری داند