پیتر دراکر دانشمند شهیر مدیریت در دو دهه گذشته در کتاب ارزشمندش به نام جامعه پس از سرمایه داری بر احاطه بازار بر فعالیت های اقتصادی تاکید می کند و چنین می نویسد : (( بازار علیرغم تمامی کاستی هایش ، هنوز در مقایسه با تمامی راه ها برتری بی چون و چرایی برای سر و سامان دادن به فعالیت های اقتصادی برخوردار است ، و درستی این مدعا در طول چهل سال گذشته ، بخوبی به اثبات رسیده است . امری که باعث برتری بازار است ، دقیقاً این است که بازار ، فعالیت های اقتصادی را برمبنای اطلاعات سر و سامان می دهد . ))

منبع : جامعه پس از سرمایه داری ، پیتر دراکر ، ترجمه محمود طلوع ، چاپ دوم ، تهران ، 1375