در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی