شرافت هر علم به موضوع آن است

موضوع علم مدیریت انسان است

انسان شریف ترین مخلوق  است

مدیریت شریف ترین علم است