حضرت علی ( ع ) فرمودند :

ازفقر به خدا پناه ببر، زیرا که فقردین را ناقص و عقل را سرگردان می نماید .

نهج البلاغه