بهترین دوست تو کسی است که بیش از دیگران به تو تلخ می گوید .

امام علی (ع)