جوانان و برنامه‌ریزی
3/53 درصد جوانان برای ایام فراغت خود در تابستان برنامه‌ریزی دارند و 7/46 درصد برنامه‌ریزی ندارند

منبع : www.ispa.ir