یکی از مسائلی که در دانش مدیریت باید به موازات فرهنگ مدیریت و مسائل تئوریک به آن توجه داشت مهارت های فنی مدیریت است . فن حسابداری صنعتی یکی از مهم ترین این مهارت ها است . زین پس قصد داریم هر از گاه به شرح و حل مسائل حسابداری صنعتی ۱ در این وبلاگ نیز بپردازیم .

این بار قصد داریم مسئله ای از کتاب حسابداری صنعتی سورن آبنوس را حل کنیم .

مسئله ۸-۳ در رابطه با هزینه های تولید

موجودی مواد اولیه آماده مصرف = موجودی مواد اولیه اول دوره - موجودی مواد اولیه پایان دوره

۱۶۴۰۰۰= ۲۸۰۰۰ + X

136000=X

موجودی مواد اولیه اول دوره  136000
مواد اولیه خریداری شده  28000
مواد اولیه آماده مصرف  164000
موجودی مواد اولیه پایان دوره  -24000
مواد اولیه مصرف شده  140000
مواد غیر مستقیم مصرف شده  -4000
مواد مستقیم مصرف شده  136000
دستمزد مستقیم  120000
سربار کارخانه  135000
هزینه های تولید  391000