یکی ارز مسائل مهمی که در برنامه ریزی مدیریت  موثر است شناخت تفاوت های  بین آرزو و هدف است . در این راستا مدیر از طریق علم و تجربه موجود و با توجه به ایده آل های جهان خارج و جهان نظری سازمان ها را به نقطه مطلوبیت نزدیک میکند .

آرزو (Goal) :در لغت به معنی امید ، چشمداشت ، آرمان و خواهش و کام می باشد . در این نوع از افکار که در صورتی که با هدف همراه نباشد مضر بوده و حتی در شرع نهی شده است . همه افکار رویایی بوده . تفکرات هیچ حد و مرزی ندارد . فرد به دنبال چیز های بالا تر بوده و در صورتی که این روند به صورت کاذب اذامه یابد منجر به سقوط فکری و روحی فرد می شود چنانکه در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم علامه حسن زاده ی آملی آمده است که اولین قدم در جهت طهارت ، طهارت قوه خیال از جولانش در میدان آمال و امانی می باشد . و این در حقیقت همان آرزو داشتن مضر غیر عملیاتی و رویایی می شود .این نوع از افکار معمولا مسائل دور از دسترس مکانی و زمانی را ایجاد میکنند.

هدف (Objective ) : در لغت به معنی نشانه و غرض می باشد و در اصطلاح به معنی نقطه ای است که شما با طراحی یک سری وظایف و کار های روزمره باید به آن ها دست پیدا کنید . هدف همواره دارای بازه زمانی و زمان شروع و پایان می باشد . هدف ها در صورتی مشخص ، قابل اندازه گیری قابل دسترس و واقع بینانه و با محدودیت زمانی باشند و در صورتی تمامی کار ها و وظایفی که توسط مشخصه های فوق مشخص شد اتجام شود می تواند انسان را به آرزو های خود نزدیک کند هرچند انسان نمی تواند به تمامی آرزو های خود دست یابد .  با عمل به دستورات ژی در ژی این نوع از کار شما در بلند مدت به نتیج خوبی خواهید رسید .

منبع :

۱- فرهنگ فارسی عمید

۲- روح شهباز ، کامران ، دیوید لوئیس ، ۱۳۷۹ ،مدیریت زمان ، انتشارات ققنوس ، چاپ دوم

۳-حسن زاده آملی ، حسن ، ۱۳۷۷ ، یازده رساله فارسی ، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، چاپ دوم