کسانی که راه بر انقلاب مسالمت آمیز می بندند راه انقلاب خشونت آمیز را می گشایند .

Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. john .F.Kennedey