دوران خطی نویسد بر عارضش خطی خوش           یا رب نوشته بد از یار ما بگردان 

حافظ زخوبرویان بختت جز این قدر نیست             گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان

بخت خوبرویان بی مدرک نیست

توکلت علی الله

http://www.karbalay6.blogfa.com/